ZAPYTANIE OFERTOWE NA INSTALACJĘ MONITORINGU MIEJSKIEGO

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie systemu monitoringu wizyjnego miasta Lipska. System powinien umożliwić zdalną obserwację centrum miasta ze szczególnym uwzględnieniem miejsc, w których istnieje zwiększone ryzyko popełniania przestępstw i wykroczeń oraz rejestrację obrazu kamer.

W realizacji przedsięwzięcia budowy systemu przewiduje się montaż 4 kamer.

Transmisja sygnałów video, sterowań i sygnałów dodatkowych odbywać się będzie drogą radiową w systemie cyfrowym. Zamawiający, pod warunkiem bezawaryjności, dopuszcza inne media transmisyjne, w tym kablowe z wykorzystaniem istniejących warunków technicznych (np. z wykorzystaniem instalacji kanalizacyjnych lub burzowych).

System monitorowania ma zapewniać obserwację określonych obszarów w zakresie monitorowania newralgicznych punktów miasta wraz z ciągłą, automatyczną rejestracją obrazów z wszystkich kamer.

Zamawiający wymaga zastosowania do budowy systemu następujących rozwiązań:

 • zastosowania systemu radiowego. Dopuszcza się zastosowanie innych bądź podobnych systemów transmisji.

 • budowa systemu obejmującego łącznie czterech punktów kamerowych (PK) musi zapewniać możliwość jego dalszej rozbudowy do co najmniej 12.

 • instalowane w PK kamery muszą zapewniać obserwację założonego dla każdego PK obszaru oraz poprawnie działać i spełniać założone funkcje przy istniejącym oświetleniu dziennym i nocnym.

 • zainstalowane urządzenia PK muszą być zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych.

Podstawowe wymagania funkcjonalne:

 • ciągła obserwacja obrazów z wszystkich kamer wraz z jednoczesną, ciągłą, samoczynną ich rejestracją w centrum monitorowania (CM);

 • możliwość zdalnego (z CM), sterowania parametrami kamer,

 • poprawne działanie przy oświetleniu dziennym jak również nocnym,

 • niezależne definiowanie parametrów dla każdej kamery (nagrywanie, obserwacja, sterowanie),

 • transmisja radiowa przetworzonych sygnałów (wizji, sterowań, sygnałów dodatkowych),

 • archiwizacja nagrań w CM na nośnikach DVD;

 • możliwość optymalnego wykorzystania systemu CCTV do zabezpieczenia wybranych obszarów;

Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe.

Celem uwzględnienia wszystkich prac i materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić wizję lokalną i uzgodnienia lokalizacji PK. Przed przystąpieniem do realizacji systemu Wykonawca musi opracować Projekt Wykonawczy Budowy Systemu i dostarczyć wyznaczonemu przez Zamawiającego inspektorowi. Terminy oraz tryb zatwierdzenia projektu będą zawarte w umowie. Zamawiający wyklucza możliwość przystąpienia do wykonywania robót przed zatwierdzeniem projektu. Stanowisko obsługiwane przez operatora ma umożliwiać:

 • ciągły, wspólny dla wszystkich kamer podgląd na konsoli KVM 19” - rack i pełnoekranowy podgląd obrazu z dowolnie wybranej kamery,

 • ciągłą, automatyczną rejestrację obrazów z wszystkich kamer, wydruk wybranych „klatek” zapisanych obrazów przy pomocy istniejącej drukarki kolorowej,

 • archiwizację nagrań przy pomocy wbudowanej nagrywarki.

Zalogowanie się nazwą i hasłem administratora systemu musi umożliwiać pełną konfigurację systemu. Rejestratory 19" do montażu w szafie RACK muszą umożliwiać zapis obrazów z kamer w sposób nieskompresowany lub o niskim stopniu kompresji Poniżej podano wymagane szczegółowe parametry funkcjonalno-użytkowe systemu:

 • jednoczesna transmisja radiowa sygnałów wizji, sterowania kamerami i sygnałów dodatkowych,

 • cyfrowa rejestracja w centrum monitorowania z możliwością jednoczesnego odtwarzania nagrania oraz podglądu on-line w tym także integracaja podglądu kamer ze stroną www Urzędu Miasta i Gminy Lipsko,

 • niezależnie dla każdej kamery definiowane parametry nagrywania, transmisji i ustawień,

 • długotrwała archiwizacja nagrań na płytach DVD,

 • centralne zarządzanie uprawnieniami wszystkich użytkowników systemu,

 • alarmowanie w CM zaniku sygnału wideo na którymś z wejść,

 • zdalne sterowanie kamerami /zmiana parametrów/,

 • system zarządzania monitoringiem, umożliwiający zdalne programowanie i sterowanie,

 • możliwość podłączania dodatkowych, zewnętrznych nośników danych,

 • możliwość zarządzania systemem – wyboru kamer – z poziomu mapy terenu,

 • możliwość sterowania kamerami przez uprawnione osoby z każdego stanowiska operatorskiego,

 • obserwacja stanu wejść alarmowych, ciągłe monitorowanie i powiadamianie w CM (z wyświetlaniem odpowiedniego komunikatu) o każdym zaniku zasilania.

 • rejestracja zdarzeń w bazie z opisem zawierającym datę, czas wystąpienia i opis zdarzenia,

 • możliwość zwiększenia liczby stanowisk operatorów systemu do min 3,

 • możliwość uruchomienia stanowiska operatorskiego w dowolnej lokalizacji określonej przez uprawnionego przedstawiciela Urzędu Miasta i Gminy Lipsko poprzez sieć internetową, - administracja systemu z dowolnej stacji sieci komputerowej, zmiana i rekonfiguracja połączeń dokonywana tylko programowo, bez ingerencji w okablowanie,

 • wszystkie połączenia w CM muszą być zrealizowane w standardzie okablowania strukturalnego kat. 6,

 • możliwość przyporządkowania każdej kamerze indywidualnych parametrów zapisu.

Zastosowane rozwiązania sprzętowe mają zapewniać możliwość rozbudowy systemu. Każdy PK musi posiadać zabezpieczenia przepięciowe, zwarciowe, przeciążeniowe, zapewniające ochronę od porażeń.

Główne składniki systemu po rozbudowie:

a. Punkty kamerowe:

 • nowe PK-1 do PK-4 w wymaganych przez Zamawiającego lokalizacjach,

b. Centrum Monitoringu Wizyjnego (CM):

 • w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lipsko,

c. System radiowy:

 • stacja bazowa wraz z systemem radiowym zapewniającym pełną funkcjonalność i optymalną wydajność systemu transmisyjnego.

Obraz ze wszystkich kamer powinien być rejestrowany w rejestratorze cyfrowym 19" zamontowanym w szafie rack. Odtwarzanie materiału archiwalnego nie powinno wpływać w żaden sposób na zapis – po wejściu w tryb odtwarzania bieżący materiał powinien być rejestrowany bez zmian parametrów.

System rejestracji cyfrowej powinien umożliwiać natychmiastowe wejście w tryb odtwarzania zdarzenia mającego przed chwilą miejsce ( zwłoka nie może przekroczyć jednej sekundy). Rejestrator cyfrowy wizji powinien zapewnić zapis na nośniku cyfrowym materiału, który może stanowić dowód w ewentualnym postępowaniu dochodzeniowym lub sądowym.

Rejestrator powinien spełniać następujące parametry:

 • natychmiastowe odtwarzanie materiału zdarzenia mającego przed chwilą miejsce po naciśnięciu jednego przycisku;

 • co najmniej 12 wejść wizyjnych;

 • duża prędkość i rozdzielczość zapisu

 • wysoka jakość nagrań (przewyższająca zapis analogowy na magnetowidzie poklatkowym S-VHS);

 • wszystkie nagrania zabezpieczone podpisem cyfrowym;

 • jednoczesna rejestracja, archiwizowanie, dostęp przez sieć komputerową przez wielu użytkowników;

 • szybkie i łatwe kopiowanie na nośnik DVD-R (wbudowana nagrywarka);

 • materiał skopiowany na nośnik DVD lub CD powinien być odtwarzany na dowolnym komputerze PC wyposażonym w odpowiedni napęd bez konieczności instalacji jakiegokolwiek oprogramowania;

 • dostęp serwisowy do urządzenia przez sieć powinien umożliwiać zdalne ustawienia systemu bez potrzeby wizyt w miejscu jego zainstalowania;

 • kopiowanie plików obrazów zabezpieczonych cyfrowo przez sieć komputerową;

 • wbudowane funkcje alarmowe i przekaźnikowe;

 • powiadamianie o alarmach pocztą elektroniczną;

 • funkcja wyszukiwania ruchu w obrazach wideo pozwalająca użytkownikowi na przeszukiwanie nagrań pod kątem zmian w określonym obszarze obrazu;

 • partycja zdarzeń wydłużająca archiwizację i zabezpieczająca nagrania alarmowe;

 • zróżnicowanie dla kamer priorytetu rejestracji w celu umożliwienia większej szybkości zapisu dla kamer monitorujących szczególnie ważne obszary;

 • możliwość automatycznego lub manualnego zabezpieczania (zablokowania przed skasowaniem) ważnych sekwencji obrazów.

Wykonanie projektów.

Wykonanie systemu CCTV musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji technicznej – projektu wykonawczego budowy systemu. Dokumentacja, przed dopuszczeniem do realizacji, musi być zweryfikowana przez służby reprezentujące Inwestorów. Dokumentacja musi obejmować między innymi zaprojektowanie kompletnych punktów kamerowych (od PK-1 do PK-4), stacji bazowej systemu radiowego i CM. W skład projektów PK wejdzie dokumentacja konstrukcji mechanicznych (wsporczych) wchodzących w skład PK, projekt instalacji sygnałowej i transmisyjnej oraz projekt instalacji zasilającej. Takie same składniki utworzą zawartość dokumentacji stacji bazowej systemu radiowego. Dokumentacja musi zawierać opis połączenia i funkcjonowania systemu. Wyodrębnionym fragmentem dokumentacji powinien być projekt radiowego systemu transmisyjnego.

Termin składania ofert: do 19.12.2013r.

Otwarcie ofert: 20.12.2013 godz. 10.00