DRUKI DO POBRANIA

JAK WYPEŁNIĆ (instrukcje)

RADA MIEJSKA

 1. Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2020-2023.

 2. Oświadczenie dot. postępowania o przestępstwo ścigane z oskarzenia publicznego.

 3. Oświadczenie dot. władzy rodzicielskiej.
 4. Wzór karty zgłoszenia na ławnika sądowego.

 5. Wzór zgłoszenia listy 50 obywateli stale zamieszkujących na terenie Miasta i Gminy Lipsko, mających czynne prawo wyborcze, zgłaszających kandydatów na ławników kadencja 2020-2023.

 6.  Zapytanie o udzielenie informacji o osobie.
       

 REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA

 1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020r.
 2. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.
 3. Wniosek o wycięcie drzew.
 4. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew - osoby fizyczne
 5. Wniosek o wydanie opinii o przeznaczeniu gruntów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

 6. Wniosek o uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Lipsko.
 7. Wniosek o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej.
 8. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Lipsko.
 9. Wniosek o awaryjne zajęcie pasa

 10. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym

 11. Wniosek o zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia obiekt budowlany

 12. Wniosek o zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia

 13. Wniosek o zajęcie pasa drogowego roboty

 14. Wniosek o zajęcie pasa drogowego na umieszczenie reklamy
 15. Wniosek o lokalizację zjazdu

 16.  Wniosek o najem lokalu należącego do mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Lipsko

 17. Wniosek o nadanie numeru porządkowego

 18. Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie zalesienia gruntów rolnych

 19. Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie położenia gruntów rolnych na obszarze Natura 2000

 20. Wniosek o przyznanie dofinansowania na usunięcie azbestu
 21. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami (pok. 20D.)

 1. Wniosek o podział nieruchomości.

 2. Pismo uzupełniające wniosek o podział nieruchomości.

 3. Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.

Gospodarowanie odpadami komunalnymi i ochrona środowiska (pok. 23, 24.)

 1.  Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Lipsko.
 2. Wniosek o uzyskanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od wlascicieli nieruchomosci z terenu Miasta i Gminy Lipsko. 
 3. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzybowisk i spalarni zwłok. 
 4. Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od włascicieli nieruchomosci na terenie Miasta i Gminy Lipsko.
 5. Wzór oświadczenia do wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 6. Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 7. Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej.

EDUKACJA

 1. informacja o faktycznej liczbie uczniow 
 2. rozliczenie wykorzystania dotacji
 3. wniosek o udzielenie dotacji

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 1. Formularze i instrukcje
 2. Oświadczenie Przedsiębiorcy o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2021r.

REFERAT FINANSOWO KSIĘGOWY - SPRAWY PŁACOWE

 1. wniosek o wydanie zaświadczenia na druku Rp – 7 o wysokości osiągniętych dochodów za okres zatrudnienia

 Umowy cywilnoprawne (pok. 11.)

 1. Ewidencaja wykonywanych godzin.
 2. Rachunek - umowa cywilnoprawna.

Akcyza (pok. 16.)

 1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (wersja edytowalna)
 2. Załącznik do wniosku
 3. Oświadczenie o posiadanych gruntach
 4. RODO - klauzula informacyjna
 5. Zestawienie faktur

  Wniosek o wydanie zaświdaczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach

Podania o umorzenie zaleglosci podatkowych (pok. 16.)

 1. Oświadczenie o stanie majatkowym podatnika do podania o umorzenie zaleglosci podatkowych
 2. Oświadczenie o stanie majatkowym podatnika do podania o umorzenie zaleglosci podatkowych - rolnicy
 3. Formularz o pomocy de minimis dla przedsiębiorców
 4. Formularz o pomocy de minimis dla rolników

WYMIAR PODATKÓW

Podanie o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa (pok. 17.)

 1. Podanie o gruncie do Ośrodka Pomocy Społecznej
 2. Podanie o gruncie do Urzędu Pracy
 3. Podanie o nie figurowaniu w rejestrach podatkowych
 4. Podanie o nie posiadaniu gospodarstwa rolnego
 5. Podanie o powierzchni gospodarstwa rolnego do ARiMR lub KOWR
 6. Podanie o powierzchni gospodarstwa rolnego z ha przelicz. - uczelnia
 7. Podanie o powierzchni gospodarstwa rolnego z ha przelicz. - zwolnione ARiMR
 8. Podanie o powierzchni gospodarstwa rolnego z ha przelicz.
 9. Podanie o powierzchni gospodarstwa użytki rolne
 10. Podanie o powierzchni gospodarstwa wraz z gruntami użytkowanymi
 11. Podanie o powierzchni gruntów do KRUS
 12. Podanie o wydanie odpisu nakazu płatniczego

Podanie o zastosowanie ulgi inwestycyjnej (pok. 17.)

 1. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 2. Podanie o przyznanie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym z tytułu poniesionych wydatków

Podanie o zastosowanie ulgi z tytułu nabycia (pok. 17.)

 1. Formularz informacji de minimis dla roników 
 2. Oświadczenie o nie korzystaniu z pomocy de minimis
 3. Oświadczenie o powierzchni posiadanych gruntów
 4. Podanie o zastosowanie ulgi nabycie gruntów

Wzory deklaracji i informacji podatkowych (pok. 17.)

 1. Druki deklaracji i informacji podatkowych - pod. leśny, rolny, od śr. transportu, nieruchomości - BiP - druki obowiązują do 30.06.2019r.
 2. Wszystkie formularze deklaracji do druku dotyczące podatków i opłat lokalnych - druki obowiązują od 01.07.2019r.

Dodatek mieszkaniowy (pok. 25.)

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (deklaracja o wysokości dochodów, zaświadczenie, oświadczenie o stanie majątkowym, klauzula RODO)

URZĄD STANU CYWILNEGO

 1. Podanie o wydanie odpisu skróconego, aktu urodzenia, aktu małżeńtwa, zgonu
 2. Podanie o wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego w zagranicznym urzędzie stanu cywilnego


EWIDENCJA LUDNOŚCI. DOWODY OSOBISTE

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego DO/W/1
 2. Formularz zgłoszenia utraty dowodu osobistego DO/W/1uszkodzenia dowodu osobistego
 3. Zgłoszenie pobytu stałego EL/ZPS/1
 4. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego EL/WPS/2
 5. Zgłoszenie pobytu czasowego EL/ZC/1
 6. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego EL/WPC/2
 7. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej EL/ZW/3
 8. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy EL/ZP/4
 9. Wniosek o nadanie numeru PESEL
 10. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
 11. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie
 12. Wniosek o wydanie zaświedczenia potwierdzającego ilość osób zameldowanych w lokalu
 13. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na terenie Miasta i Gminy Lipsko
 14. Wniosek o wydanie wielojęzycznego formularza tłumaczenia urzędowego
 15. Pełnomocnictwo