SESJA RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU - 26 WRZEŚNIA 2011

Na podstawie, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 13 grudnia 2001r, Nr 142, poz. 1591 z późn . zm. ) zawiadamiam, że zwołuję sesję Rady Miejskiej w Lipsku kadencji 2010-2014, która odbędzie się w dniu 26 września 2011r (poniedziałek) o godzinie 10 00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Lipsko ul. 1-go Maja 2 i proponuję następujący porządek

Lipsko, dnia. 6 września 2011

Rada Miejska

w Lipsku

Znak:RM.0002.12.2011

 
Sz. P.

a/a

Na podstawie, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 13 grudnia 2001r, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zawiadamiam, że zwołuję sesję Rady Miejskiej w Lipsku kadencji 2010-2014, która odbędzie się w dniu 26 września 2011r (poniedziałek) o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Lipsko ul. 1-go Maja 2 i proponuję następujący porządek:

 

 1. 1.Otwarcie obrad sesji.
 2. 2.Przyjęcie protokołów z poprzednich obrad sesji tj. 4.07., 22.08.2011r.
 3. 3.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy na temat działalności w okresie od 4 lipca 2011 do 19 września 2011r.
 4. 4.Wybory ławników sądowych na kadencję 2012-2015
  1. 1)Wystąpienie Przewodniczącego Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych – przedstawienie opinii dot. spełnienia wymogów przez kandydatów określonych w ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych;
  2. 2)Zatwierdzenie Regulaminu Wyboru Ławników Sądowych – podjęcie uchwały;
  3. 3)Powołanie Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lipsku i Sądu Okręgowego w Radomiu;
  4. 4)Przeprowadzenie głosowania tajnego;
  5. 5)Odczytanie protokółów z przeprowadzonych wyborów do Sądu Rejonowego w Lipsku i Sądu Okręgowego w Radomiu;
  6. 6)Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzonych wyborów.
 5. 5.Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Lipsko za I półrocze 2011r.
  1. 1)Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko;
  2. 2)Wystąpienie Przewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej w Lipsku
  3. 3)Dyskusja
  4. 4)Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania.
 6. 6.Podjęcie uchwał:
  1. 1)w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 21 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej,
  2. 2)zmian w budżecie Miasta i Gminy Lipsko na rok 2011,
  3. 3)w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej,
  4. 4)w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Lipsku przy ul. Kilińskiego – określenie sposobu i trybu zbycia,
  5. 5)w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia komunalnego nieruchomości położonej w mieście Lipsko,
 7. 7.Zapytania i interpelacje radnych.
 8. 8.Zapytania i wnioski sołtysów.
 9. 9.Wolne wnioski.
 10. 10.Sprawy różne.
 11. 11.Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady

 

       Marek Łata