Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi !

Szanowny Mieszkańcu Miasta i Gminy Lipsko!

1W dniu 1 lipca 2011r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustawa ta zmienia dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Miasto i Gmina na nowych zasadach będzie odpowiadała za gospodarowanie odpadami na swoim terenie. Zobowiązana jest zorganizować system gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z zapisami ustawy oraz z uwarunkowaniami miejscowymi. Ustawa daje czas na wprowadzenie poszczególnych elementów systemu tak, aby najpóźniej 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 1 lipca 2013r zaczął on funkcjonować.

Co oznacza,,rewolucja śmieciowa” dla statystycznego mieszkańca?

Rada Miejska w Lipsku w drodze uchwały podjęła decyzję, że odpady komunalne będą odbierane wyłącznie z gospodarstw domowych, na których zamieszkują mieszkańcy. Natomiast właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady (prowadzący działalność gospodarczą, różnego rodzaju instytucje, zakłady pracy, itp.), będą zobowiązani posiadać indywidualne umowy na odbieranie odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym do ich odbioru (informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne z terenu Miasta i Gminy Lipsko będą udostępniane na stronie internetowej Urzędu - www.lipsko.eu ).

Właściciel nieruchomości będzie zwolniony od wszelkich umów, które do tej pory musiał podpisywać z przedsiębiorcami odbierającymi jego śmieci – teraz zrobi to za niego gmina. Właściciel nieruchomości będzie natomiast zobowiązany złożyć do urzędu miasta i gminy deklarację, w której wskaże ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość, ponieważ od tego będzie zależna kwota, jaką zapłaci za gospodarowanie odpadami komunalnymi (pierwszą deklarację złożymy do 31 marca 2013r., natomiast w kolejnych latach taką deklarację będziemy musieli składać, co roku do 31 stycznia). Będziemy musieli również informować gminę, jeżeli ulegną zmianie dane ujęte w deklaracji już złożonej (mamy na to 14 dni od wystąpienia zmiany). Druki deklaracji dostępne będą na stronie internetowej naszego Urzędu oraz w siedzibie tut. Urzędu. 

Stawka opłaty od jednej osoby wyznaczona w drodze uchwały będzie jednakowa dla wszystkich mieszkańców gminy. Przy czym każdy, kto będzie selekcjonować odpady będzie to robił nie tylko z korzyścią dla środowiska, ale również dla siebie - za selektywną zbiórkę gmina będzie pobierać niższe opłaty. Poprawnie segregować odpady możemy uczyć się już od dziś. Pomoże nam w tym ulotka (w załączeniu). Opłaty za wywóz śmieci będziemy musieli wnosić kwartalnie i zrobimy to w punkcie kasowym tut. Urzędu lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Lipsko podane na druku deklaracji.

Do każdego właściciela nieruchomości objętego systemem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lipsko będzie dostarczany co roku harmonogram wywozu odpadów, dzięki któremu będzie on wiedział kiedy i jakie pojemniki lub worki przygotować do odbioru przez przedsiębiorcę.

Ponadto gmina zobowiązana jest zorganizować punkty selektywnego zbierania odpadów do których wszyscy mieszkańcy będą mogli dodatkowo oddać zebrane odpady oraz wskaże miejsca odbioru takich odpadów (znikną zmartwienia co zrobić ze starą pralką, szafą, zużytymi bateriami czy przeterminowanymi lekami).

Po co nam to wszystko?

Dziś każdy właściciel nieruchomości powinien mieć podpisaną umowę na wywóz śmieci. Za jej brak teoretycznie grozi mandat, jednak w praktyce nie jest to powszechnie kontrolowane. Kwitnie natomiast proceder palenia śmieci lub wywożenia ich do lasu. Nowe przepisy mają zagwarantować skuteczną walkę z dzikimi wysypiskami, ponieważ dzięki równej stawce za odbiór odpadów nikomu nie będzie opłacać się podrzucać swoich śmieci do lasów, rowów czy też spalać w piecach, (co jest niezgodne z prawem, i przede wszystkim bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia). Ponadto dzięki promowaniu selektywnego zbierania odpadów będzie można ograniczyć składowanie, a zwiększyć wykorzystanie i odzysk opadów, co pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne.

Wszyscy z pewnością mamy nadzieję, że dzięki wprowadzeniu nowego systemu zyskamy czyste powietrze, ulice i pobocza, podwórka i strychy... a także pachnący, zielony las, do którego spacer będzie czystą przyjemnością.

Załącznik - ulotka informacyjna

Burmistrz
Miasta i Gminy Lipsko

Lipsko, dnia 29 października 2012 r.