Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, w którym mieszkańcy naszej gminy mogą bezpłatnie zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne. PSZOK mieści się przy ul. Soleckiej 88 w Lipsku.

PSZOK jest czynny:

W każdy wtorek oraz sobotę w godzinach od 10.00 do 18.00


Jakie odpady można przynieść do PSZOK-u?

W PSZOK-u można bezpłatnie zostawić selektywnie zebrane odpady komunalne, w szczególności:

1) opakowania z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, drewna, metalu oraz opakowania wielomateriałowe;

2) odpady zielone (w szczególności gałęzie, liście, skoszona trawa);

3) odpady wielkogabarytowe;

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

5) drewno, tworzywa sztuczne, szkło, papier i metale;

6) zużyte baterie i akumulatory;

7) przeterminowane leki;

8) zużyte opony;

9) gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe w niewielkich ilościach (tylko frakcje niezanieczyszczone).


UWAGA ! - jeśli remont mieszkania prowadzony jest przez firmę remontową, w wyniku prowadzonych prac staje się ona wytwórcą odpadów i jest odpowiedzialna za zbieranie i wywóz odpadów na swój koszt, natomiast jeśli sam dokonujesz remontu, wcześniej skontaktuj się z zarządcą budynku lub z firmą odbierającą od ciebie odpady komunalne, z prośbą o podstawienie kontenera na odpady remontowe na swój koszt. Gruz budowlany i inne odpady towarzyszące budowie i remontom mieszkań należy umieszczać w specjalnych kontenerach, gdyż są one zagospodarowywane innymi metodami niż „zwykłe” odpady komunalne.


PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych.


Jeżeli powyższe odpady dostarczane są do PSZOK w ilości wskazującej, że pochodzą one z działalności gospodarczej pracownik PSZOK może odmówić ich przyjęcia.

Uwaga!

Pracownik PSZOK-u ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

Pracownicy PSZOK-u nie dokonują rozładunku przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazują jedynie miejsce gdzie należy je donieść i w którym pojemniku umieścić.