Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Rachunki bankowe: 679... kliknij, NIP:811-12-53-228, tel: (48)3780048, fax: (48)3780175
WAŻNY KOMUNIKAT dotyczący organizacji pracy Urzędu Miasta i Gminy Lipsko

EUFUNDUSZE EUROPEJSKIE       

flaga ua mod bt

Допомога громадянам України
Pomoc obywatelom Ukrainy

 

CovidSzczepSzczepienia
przeciwko COVID-19 
Ważne informacje

Dodatek węglowy. Wniosek oraz instrukcja wypełniania znajduje się tutaj

Spacer po Lipsku

Portal mapowy

System Informacji Przestrzennej Lipsko

SIP LIPSKO

SIP - informacje

Zarządzanie kryzysowe

GminnZespZarzaKryzys2

Czyste Powietrze

cp logo

PZP

PZP

CEEB

 

ceeb zone logo

Cel nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Wprowadzenie nowych przepisów ma za zadanie uporządkować i uszczelnić system gospodarowania odpadami. Ma też sprawić, że większa ilość odpadów będzie poddana recyklingowi. Aby poprawić stan środowiska i sprostać unijnym wymaganiom musimy segregować odpady.

Dlatego tak ważne jest prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów,  która ułatwia recykling. Segregacja i recykling odpadów pozwala na:

 • przetworzenie i wykorzystanie surowca wtórnego na nowe materiały,
 • oszczędzanie miejsca na składowanie,
 • ograniczenie ilości szkodliwych, trudno ulegających rozkładowi odpadów,
 • ograniczenie zużycia surowca naturalnego,
 • oszczędzanie zużycia energii,
 • ograniczenia zanieczyszczeń do atmosfery,
 • ograniczenie ilości odpadów i ścieków

Prawidłowo prowadzona segregacja odpadów oraz zmiana naszych codziennych zachowań może znacznie zmniejszyć ilość śmieci na wysypiskach. Korzyści, jakie płyną z selektywnej zbiórki odpadów to czyste miejsca, w których żyjemy, lepszy wizerunek i estetyka naszej okolicy oraz ograniczona eksploatacja zasobów naturalnych, jak również uzyskanie oszczędności finansowych.

Główne cele nowego systemu:

 • objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości sprawnym systemem odbioru odpadów,
 • stworzenie lepszych warunków do segregacji odpadów,
 • łatwo dostępne punkty zbiórki selektywnej takich odpadów jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, odpady niebezpieczne,
 • informowanie mieszkańców gmin, co gdzie i jak należy wyrzucać,
 • wyeliminowanie dzikich wysypisk,
 • likwidacja zjawiska palenia odpadów w domach.

PRZYPOMINAMY: Aby do pojemnika do selektywnej zbiórki zmieściło się jak najwięcej odpadów oraz żeby zapobiegać wywożeniu „powietrza” (co kosztuje nas wszystkich) pamiętajmy o zgniataniu wszystkich odpadów przed wrzuceniem do pojemnika.

System gospodarki odpadami

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2022 roku.

 1. Harmonogram odbioru odpadów z terenu miasta i gminy Lipsko w miesiącach styczeń - czerwiec 2022r.
 2. Harmonogram odbioru odpadów z terenu miasta i gminy Lipsko w miesiącach lipiec - grudzień 2022 r.

Zasady segregacji odpadów w 2022 roku

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2021 roku.

 1. Harmonogram odbioru odpadów z terenu miasta i gminy Lipsko w miesiącach lipiec - grudzień 2021r.
 2. Harmonogram odbioru odpadów z terenu miasta i gminy Lipsko w miesiącach styczeń - czerwiec 2021r.
 3. Uchwała

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych wielkogabarytowych i elektroodpadów w 2021 roku.

 1. Dla mieszkańców Wspólnot i Spółdzielni

Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Lipsko w 2021 roku

Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Zasady segregacji odpadów w 2021 roku

  Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać:

 W formie papierowej osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lipsko, za pośrednictwem poczty;

 1. W formie elektronicznej - na skrzynkę podawczą Urzędu Miasta i Gminy Lipsko
  e – PUAP, nr skrzynki podawczej /f89s7ly6ac/skrytka.

 Deklarację składa właściciel nieruchomości - zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach za właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

 W przypadku, budynków wielorodzinnych deklaracji nie składają poszczególni właściciele mieszkań, lecz obowiązek ten spoczywa na zarządzie spółdzielni mieszkaniowej, wspólnoty lub zarządcy budynku.

 Jeśli właściciel nie złoży deklaracji w terminie Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko określi wysokość opłaty za śmieci w drodze decyzji wydanej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.08.1997r.  (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm.) Ordynacja podatkowa.

 W przypadku zmiany danych należy złożyć nową deklarację.

 Deklaracje przyjmuje i informacji udziela Referat Zagospodarowania Przestrzennego, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska , pokój nr 20D  (I piętro), telefon 48 37 80 048 wew. 34.

 OPŁATY za gospodarowanie odpadami komunalnymi

   Terminy opłat:

 • do 15 marca za m-ce styczeń, luty, marzec,
 • do 15 maja za m-ce kwiecień, maj, czerwiec,
 • do 15 września za m-ce lipiec, sierpień, wrzesień,
 • do 15 listopada za m-ce październik, listopad, grudzień.

W przypadku jeżeli opłata nie zostanie wpłacona terminowo lub zostanie uiszczona w wysokości niższej od należnej, właściciel nieruchomości musi się liczyć ze wszczęciem postępowania administracyjnego w celu wyegzekwowania tej należności.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce w którym mieszkańcy naszej gminy mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne. PSZOK mieści się przy ul. Soleckiej 88 w Lipsku.

 

PSZOK od 01.09.2019r., czynny jest:

W każdy wtorek i sobotę (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 8.00 do 16.00

Regulamin PSZOK w Lipsku.

Załącznik nr 1 do regulaminu.

Załącznik nr 2 do regulaminu.

Miejsce zagospodarowania odpadów zmieszanych komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortownaia odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

 Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, odebrane od właścicieli nieruchomości, przekazywane są do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) prowadzonej przez P.P.U.H. „RADKOM” Sp. z o.o. ul. Witosa 76, 26-600 Radom, wskazanej w uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dn. 22 października 2012 r Nr 211/12 w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 – 2017 z uwzględnieniem lat 2018 – 2023.

Informacja dotyczaca wyrzucania leków

Urząd Miasta i Gminy Lipsko informuje, że mieszkańcy z terenu miasta i gminy Lipsko, którzy posiadają przeterminowane leki, mogą nieodpłatnie dostarczać je do aptek znajdujących się na terenie miasta Lipsko, w których ustawiono specjalne pojemniki na przeterminowane leki.

Leki, których termin ważności upłynął zaliczane są do grupy odpadów niebezpiecznych. Stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi, a wrzucone do „domowych śmieci” są poważnym zagrożeniem dla środowiska. Pomimo upływu czasu zachowują one dużą aktywność biologiczną. Leki wymagają więc innych sposobów utylizacji niż odpady komunalne – najczęściej są spalane.

Poniżej przedstawiamy listę aptek, do których można zanosić przeterminowane leki:

- Apteka w Lipsku

ul. J.Śniadeckiego 5

27-300 Lipsko

 

- Apteka w Lipsku

ul. J.Śniadeckiego 2

27-300 Lipsko

 

- Apteka w Lipsku

ul. Zwoleńska 9

27-300 Lipsko

 

- Apteka „Cefarm”

ul. Iłżecka 6a

27-300 Lipsko

Przeterminowane leki można również nieodpłatnie przekazać do otwartego z dniem 1 lipca b.r. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Soleckiej 88 w Lipsku.

PAMIĘTAJ!

 • nie wolno spalać leków w paleniskach domowych;
 • nie wolno porzucić leków w lasach;
 • nie wolno umieścić leków w jednym pojemniku wraz z innymi odpadami komunalnymi.

 

Znalezione obrazy dla zapytania przeterminowane leki

"Ustawa śmieciowa"

 

 Poziomy recyklingu osiągnięte przez Miasto i Gminę Lipsko.

Poziomy recyklingu osiągnięte przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne z terenu Miasta i Gminy Lipsko.

Analiza stanu gospopodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lipsko.

Rejestr działalności regulowanej

Druki

radiolipskoelektronicznaskrzynkapodawctpzljpgpolicjapksmbbstarostwoparafiastrazpowiatowaMOPSkrus mikroodpadywku1szbuk

Mapa Lipska targeoicon

Biuletyn Informacji Publicznej bipicon

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2022 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.