Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Rachunki bankowe: 679... kliknij, NIP:811-12-53-228, tel: (48)3780048, fax: (48)3780175
WAŻNY KOMUNIKAT dotyczący organizacji pracy Urzędu Miasta i Gminy Lipsko

EUFUNDUSZE EUROPEJSKIE       

flaga ua mod bt

Допомога громадянам України
Pomoc obywatelom Ukrainy

 

CovidSzczepSzczepienia
przeciwko COVID-19 
Ważne informacje

Dodatek węglowy. Wniosek oraz instrukcja wypełniania znajduje się tutaj

Spacer po Lipsku

Portal mapowy

System Informacji Przestrzennej Lipsko

SIP LIPSKO

SIP - informacje

Zarządzanie kryzysowe

GminnZespZarzaKryzys2

Czyste Powietrze

cp logo

PZP

PZP

CEEB

 

ceeb zone logo

Wykaz firm, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej

W Y K A Z  F I R M

które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Lipsko

1.„Tonsmeier Wschód”Sp. z o.o.,

ul. Wrocławska 3,

26 – 600 Radom.

Tel. (48) 363 40 25

2.Przedsiębiorstwo Komunalne Produkcyjno–Usługowo–Jednoosobowa Spółka Gminy z o.o. w Iłży,

ul. Przy Malenie 11,

27 – 100 Iłża.

Tel. (48) 616 22 22

3.SITA Wschód Sp. z o.o.

ul. Ciepłownicza 6,

20-479 Lublin.

Tel. (81), 74 49 318

4.REMONDIS Sp. z o.o. ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa,

Oddział w Ostrowcu Św. ul. Gulińskiego 13A

27-400 Ostrowiec Św.

Tel. (41) 262 41 00

5.„CZYŚCIOCH” Sp. z o.o.

ul. Kleeberga 20,

15-691 Białystok.

Tel. (85) 662 98 00

6.Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling

ul. Chorzowska 3,

26-600 Radom.

Tel. /fax(48) 365 11 40

7.Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu

ul. Wincentego Witosa 76

26-600 Radom.

Tel.(48) 48 384 76 00

8.Samorządowy Zakład Budżetowy Usług Komunalnych

ul. Solecka 88,

27-300 Lipsko

Tel. (48) 378-03-81

9.Usługi Ekologiczne „EKO – JAS”

Krzysztof Janas

Garno, ul. Kasztanowa 21

26-625 Wolanów

Ogólne zasady postępowania z odpadami komunalnymi.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI

Rodzaj odpadu

Sposób gromadzenia

Częstotliwość odbioru

Uwagi

 

 Odpady komunalne zmieszane

pojemniki (110 l; 120l; 240 l; 1100 l, 2500 l),

worki (60 - 120 l)

pojemnik o pojemności od 5 – 10 m3

z zabudowy zagrodowej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej - nie rzadziej niż   raz w miesiącu lub częściej w miarę potrzeb;

 

odbiór wg opracowanego harmonogramu

 

Odbiór odpłatny, wg stawek uchwalonych przez Radę Miejską w Lipsku

 

 


Odpady zbierane selektywnie

w półprzeźroczystych, kolorowych workach lub kolorowych pojemnikach

Zielony – na szkło (białe i kolorowe

Niebieski – na papier i tekturę

Czerwony – na metal

Żółty – na tworzywa sztuczne

Brązowy – na odpady biodegradowalne

z zabudowy zagrodowej jednorodzinnej oraz wielorodzinnej - nie rzadziej niż   raz w miesiącu lub częściej w miarę potrzeb;

 

odbiór wg opracowanego harmonogramu

 

Odbiór odpłatny, wg stawek uchwalonych przez Radę Miejską w Lipsku

 

Odpady biodegradowalne – dopuszcza się możliwość kompostowania we własnym zakresie

 

Odpady budowlane

w workach, pojemnikach lub kontenerach (odrębnie od odpadów komunalnych)

odbiór na zgłoszenie telefoniczne lub osobiście odwożone do odbiorcy

Odbiór odpłatny wg stawki przedsiębiorcy

Zaleca się, aby na placu budowy składować w oddzielnych miejscach lub kontenerach posegregowane odpady budowlane. Pozwoli to na selektywne wywożenie ich do zakładu odzysku i unieszkodliwiania lub składowisko.

Odpady wielkogabarytowe


wystawiać tak jak pozostałe selektywnie zbierane, jednak bez umieszczania ich w workach lub pojemnikach

cyklicznie - 2 razy do roku,

w ramach organizowanych zbiórek lub na bieżąco – dowóz własny do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów

odbiór bezpłatny w ramach organizowanych zbiórek lub dowozu własnego do punktu odbioru

 

Odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych

zbiórka zużytych baterii prowadzona w placówkach oświatowych, handlowych

 

przeterminowane i nie zużyte lekarstwa zbierane w aptekach

-

odbiór bezpłatny w ramach organizowanych zbiórek lub dowozu własnego do punktu odbioru

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

-

cyklicznie - 2 razy do roku,

w ramach organizowanych zbiórek lub na bieżąco – dowóz własny do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów

odbiór bezpłatny w ramach organizowanych zbiórek lub dowozu własnego do punktu odbioru

Najczęściej zadawane pytania dotyczące tzw. rewolucji śmieciowej?

 1. Dlaczego zmieniono ustawę?

 • Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi mają sprawić, że nikomu nie będzie opłacało się wyrzucać śmieci na dzikie wysypiska, bo wszyscy mieszkańcy będą objęci systemem zbierania odpadów. Celem zmian jest również zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a także zmniejszenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Śmieci to cenny surowiec i należy je ponownie wykorzystywać. Gmina, wymagając od nas właściwego postępowania ze śmieciami, jednocześnie zapewni nam do tego warunki, np. tworząc miejsca, w których będzie można pozbyć się nietypowych odpadów.

2. Co należy z dotychczasową umową podpisaną z firmą odbierającą odpady komunalne z mojej posesji?

 • Teoretycznie wszystkie umowy zawarte z przedsiębiorcami odbierajacymi odpady wygasną z dniem 30 czerwca 2013 r., ponieważ od tego dnia nie będzie istniał przedmiot umowy, w stosunku do którego ta umowa została zawarta. W praktyce jednak doradzamy, aby każdy właściciel nieruchomości dokładnie sprawdził zapisy swoich umów w tym zakresie. Najlepiej i nabezpieczniej będzie wypowiedzieć umowę w taki sposób, żeby przestała ona obowiązywać z ostatnim dniem czerwca. W przeciwnym razie może się zdarzyć, że będzie trzeba przez jakiś czas płacić podwójnie, tj. gminie i przedsiębiorcy.

3. Co się stanie jeżeli do 31 marca 2013 r. nie złożę w Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko wypełnionej deklaracji?

 • Wówczas Burmistrz w drodze decyzji określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.


4. Kto będzie sprawować nadzór nad prawidłowym postępowaniem z odebranymi od nas śmieciami przez zbierającą je firmę?

 • Nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem przez odbierającego odpadów będzie sprawować gmina.

5. Czy gmina zakupi pojemniki na odpady?

 • Mieszkaniec ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Gmina nie może zatem, zgodnie z przepisami, przejąć tego zadania jako elementu organizacji odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i pokrywać jego kosztów z pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6. Co oznacza hasło – niższa stawka opłaty dla segregujących odpady?

 • To nie hasło. Osoby segregujące odpady będą płacić mniej od tych, które ich nie segregują. Ustawa nakazuje gminom, żeby naliczały opłaty za wywóz śmieci zgodnie z tą zasadą. Gmina ustaliła stawki opłat na takim poziomie, aby były one zachęcające do selektywnego zbierania odpadów (tj. segregacji śmieci). Nie będzie można jedynie zadeklarować sortowania, a wyrzucać wszystkich śmieci na raz – firma odbierająca odpady ma obowiązek powiadomić gminę o przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów i potraktować je jako zmieszane odpady komunalne.

7. Czy stawka opłaty za wywóz odpadów komunalnych może zostać zmieniona w trakcie roku?

 • Tak, w przypadku gdy gmina stwierdzi, że nieprawidłowo oszacowała koszty systemu. Wtedy musi podjąć uchwałę o zmianie stawki opłaty. 

8. Gdzie mam wyrzucić stary telewizor czy lodówkę?

 • Każda gmina wskaże mieszkańcom miejsca odbioru niepotrzebnego sprzętu RTV i AGD. Nowe przepisy zobowiązują gminę do zorganizowania punktów zbiórki elektrośmieci, czy innych problemowych odpadów. Będzie możliwość legalnego pozbycia się odpadów, z którymi teraz nie wiadomo co zrobić (baterie, przeterminowane leki, oleje odpadowe itp.).

9. Kto po 1 lipca 2013 r. będzie odbierał moje śmieci?

 • Firma, z którą gmina zawrze umowę na odbieranie odpadów komunalnych. Gmina ma obowiązek wybrania firmy odbierającej odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wyłącznie w drodze przetargu. Powierzenie tego zadania własnej jednostce organizacyjnej, np. gminnej spółce, jest możliwe tylko w sytuacji, gdy zostanie ona przekształcona w spółkę prawa handlowego, stanie do przetargu i w drodze przetargu wygra z innymi podmiotami. Jest tak dlatego, żeby firmy konkurujące o zlecenie, oferowały możliwie najlepsze ceny za swoje usługi.

10. Kto jest właścicielem nieruchomości w rozumieniu przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej?

 • Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm) jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają zarząd nieruchomości wspólnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.
 • Również ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.) odwołuje się w kwestiach dotyczących zarządu nieruchomością wspólną do ustawy o własności lokali (w art. 26 oraz art. 27). Wobec powyższego należy stwierdzić, ze obowiązki właściciela nieruchomości określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej spoczywają na zarządzie wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej.
 • W dotychczasowym stanie prawnym do obowiązków właściciela nieruchomości należało zawarcie umowy na odbieranie odpadów komunalnych, które to umowy spółdzielnie mieszkaniowe zawierały nie kwestionując dotąd swojego statusu właściciela nieruchomości w rozumieniu ustawy. Definicja właściciela nieruchomości nie uległa zmianie.

11. W moim domu/mieszkaniu zameldowanych jest 5 osób, ale faktycznie mieszka tylko 3. Za ile będę płacił?

 • W deklaracji, którą otrzyma każdy właściciel nieruchomości wpisać należy liczbę osób zamieszkujących dane gospodarstwo domowe – opłatę wnosić będziemy za faktyczną liczbę osób produkujących odpady. Jeżeli jedna z osób przebywa poza domem np. uczy się w innym mieście do deklaracji wystarczy dołączyć dokument poświadczający, że osoba ta nie zamieszkuje naszego gospodarstwa np. umowę najmu mieszkania w innym mieście, potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy.

12. Co w przypadku, kiedy nie będę płacił za odpady?

 • W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko określi, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie zadaj je pracownikowi tut. Urzędu.

Drodzy mieszkańcy Miasta i Gminy Lipsko, w związku z coraz liczniejszymi pytaniami w sprawie ustawy śmieciowej, która zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 roku, postanowiliśmy stworzyć forum dostępne na stronie internetowej Urzędu, poprzez które będzie można zadać pytanie dotyczące funkcjonowania nowego sytemu gospodarowania odpadami w naszej gminie.

Co nowego ustawa śmieciowa oznacza dla mieszkańca Miasta i Gminy Lipsko?

Odpady komunalne będą odbierane wyłącznie z gospodarstw domowych, które zamieszkują mieszkańcy. Natomiast właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady (prowadzący działalność gospodarczą, instytucje, zakłady pracy, itp.) będą zobowiązani posiadać indywidualne umowy na odbieranie odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym do ich odbioru.

„Rewolucja śmieciowa” to koniec z podpisywaniem indywidualnych umów z odbiorcą odpadów. Mieszkańcy od 01 lipca 2013 r. będą wnosili do gminy opłaty zgodnie z wyznaczoną w drodze uchwały Rady Miasta jedną stawką. W zamian za to gmina, w przetargu, wybierze firmę, która będzie opróżniać śmietnik mieszkańca, a jego zawartość wywiezie w odpowiednie miejsce. Co więcej, gmina będzie także sprawować nadzór nad dalszym losem odpadów. Żaden mieszkaniec nie będzie miał zmartwień co zrobić ze starą pralką, rozpadającą się szafą, przeterminowanymi lekami albo zużytymi bateriami – gmina będzie organizować wywóz i wskazywać mieszkańcom punkty odbioru takich odpadów.

Do 31 marca 2013 roku do tut. Urzędu każdy właściciel nieruchomości będzie zobowiązany złożyć deklarację, w której wskaże ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość, ponieważ od tego będzie zależna kwota jaką zapłaci za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Będziemy musieli również informować gminę jeżeli ulegną zmianie dane ujęte w deklaracji już wcześniej złożonej (mamy na to 14 dni od wystąpienia zmiany). Druki deklaracji będzie można pobrać ze strony internetowej gminy www.lipsko.eu lub odebrać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lipsku, ul. 1-go Maja 2.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe!!!

Stawka opłaty od jednej osoby wyznaczona w drodze uchwały jest jednakowa dla wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Lipsko. Przy czym każdy, kto będzie selekcjonować odpady będzie to robił nie tylko z korzyścią dla środowiska, ale również dla siebie - za selektywną zbiórkę gmina będzie pobierać niższe opłaty.

Stawka za jedną osobę, w przypadku zadeklarowania nieselektywnej zbiórki odpadów wynosi 12 zł/m-c, natomiast podejmując się segregacji swoich śmieci zapłacimy 6 zł/m-c.

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości z góry, bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach:

 1. za I kwartał do 31 stycznia danego roku,
 2. za II kwartał do 30 kwietnia danego roku,
 3. za III kwartał do 31 lipca danego roku,
 4. za IV kwartał do 31 października danego roku.

Opłaty należy dokonywać w kasie tut. Urzędu lub na rachunek Miasta i Gminy Lipsko

 Termin wpłaty pierwszej opłaty ustala się do dnia 31 lipca 2013 roku

Do każdego właściciela nieruchomości objętego systemem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Lipsko będzie dostarczany co roku harmonogram wywozu odpadów, dzięki któremu będzie on wiedział kiedy i jakie pojemniki lub worki przygotować do odbioru przez przedsiębiorcę.

Po co nam to wszystko?

Dziś każdy właściciel nieruchomości powinien mieć podpisaną umowę na wywóz śmieci, jednak nie jest to powszechnie kontrolowane dlatego często praktykowane jest palenie odpadów w domowych piecach lub wywożenia śmieci do lasu. Nowe przepisy mają zagwarantować skuteczną walkę z dzikimi wysypiskami, ponieważ dzięki równej stawce za odbiór odpadów nikomu nie będzie opłacać się podrzucać swoich śmieci do lasów, rowów czy też spalać w piecach (co jest niezgodne z prawem i przede wszystkim bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia). Ponadto dzięki promowaniu selektywnego zbierania odpadów będzie można ograniczyć ich składowanie, a zwiększyć wykorzystanie i odzysk opadów, co pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne.

Wszyscy z pewnością mamy nadzieję, że dzięki wprowadzeniu nowego systemu zyskamy czyste powietrze, ulice i pobocza, podwórka i strychy... a także pachnący, zielony las, po którym spacer będzie czystą przyjemnością.

Obowiązki Miasta i Gminy Lipsko wynikające z ustawy śmieciowej

Nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach narzuca na samorządy obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Zmiany w ustawie pozwolą gminom przejąć całkowicie nadzór nad odpadami i zarządzać nimi na swoim terenie.

Główne obowiązki gminy w nowym systemie:

 • objęcie wszystkich mieszkańców systemem i nadzorem
 • zapewnienie budowy i utrzymania instalacji
 • organizację selektywnej zbiórki odpadów (np. tworzenie punktów selektywnej zbiórki)
 • prowadzenie działań edukacyjnych
 • konieczność osiągnięcia poziomu recyklingu i ograniczenia składowania odpadów do poziomu innych krajów europejskich

 Miasto i Gmina Lipsko jest zobowiązana do 31 grudnia 2020 roku osiągnąć:

 • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – co najmniej 50% wagowo;
 • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne) – co najmniej 70% wagowo;

Miasto i Gmina Lipsko zobowiązana jest także do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania na wysypiskach do 16 lipca 2020 roku do poziomu nie większego niż 35% całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji trafiających na składowiska (w stosunku do ilości tych odpadów wytworzonych w 1995 r.)

 Aby poprawić stan środowiska i sprostać unijnym wymaganiom musimy segregować odpady.

Z pobieranych opłat gmina będzie pokrywać koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

 • odbierania, transportu, zbierania, odzysku, składowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
 • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego odbioru odpadów komunalnych
 • obsługi administracji tego systemu

 Akty prawne dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Uchwały Rady Miejskiej w Lipsku:

Dodatkowe informacje dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami mogą Państwo znaleźć na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska:

http://www.mos.gov.pl/komunalne

radiolipskoelektronicznaskrzynkapodawctpzljpgpolicjapksmbbstarostwoparafiastrazpowiatowaMOPSkrus mikroodpadywku1szbuk

Mapa Lipska targeoicon

Biuletyn Informacji Publicznej bipicon

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2022 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.