Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Fundusze Europejskie

Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko

FE IS RGB 1

Tytuł projektu: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko"

Cel projektu: Zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów, na terenie aglomeracji Lipsko.                                                                          

Beneficjent: Miasto i Gmina Lipsko

Planowana wartość projektu: 6 291 521,09 PLN

Wysokość dofinansowania: 3 260 849,34 PLN

W ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko” zostanie zrealizowana inwestycja polegająca na:

  • budowie kolektorów głównych grawitacyjnych wraz z przyłączami do posesji, rurociągami ciśnieniowymi i przepompowniami ścieków surowych wraz z instalacją elektryczną zalicznikową obsługującą posesje w miejscowości Lipa Miklas, Lipa Krępa, Babilon, Małgorzacin, Lipsko. Łączna długość projektowanej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wynosi 9143,0 m.
  • budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami do posesji oraz kanalizacji ciśnieniowej w obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 747 w miejscowościach Lipsko i Lipa Miklas. Łączna długość projektowanej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wynosi 1470,5 m.

Łączna długość planowanej do wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wyniesie 10613,5 m.

W wyniku realizacji projektu do 2018 roku do sieci kanalizacyjnej zostanie podłączonych 550 użytkowników, a łączna długość kanału głównego kanalizacji sanitarnej wyniesie 8164,5 metrów.

Celem ogólnym przedsięwzięcia jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych, zapewniającego podwyższone usuwanie biogenów, na terenie aglomeracji Lipsko.

Realizacja projektu wiązać się będzie z kolejnymi celami krótko i długookresowymi, w tym m.in.:

  • z poprawą stanu czystości wód powierzchniowych, powstrzymaniem degradacji wód podziemnych poprzez zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód i gruntu, eliminację zrzutu nieoczyszczonych ścieków,
  • z zapobieganiem dalszej degradacji środowiska przyrodniczego na terenie gminy (roślinność, gleby, woda) oraz skażeniom żywności produkowanej na przedmiotowym terenie. Dzięki skierowaniu ścieków od większej liczby mieszkańców do oczyszczalni ścieków, ograniczeniu całkowitej ilości substancji biogennych dostających się do wód powierzchniowych i gruntowych znacznie poprawi się jakość środowiska naturalnego na przedmiotowym obszarze. Mniejsza ilość biogenów w wodach powierzchniowych ograniczy zjawisko eutrofizacji tych wód, co z kolei spowoduje ograniczenie wymierania wielu gatunków flory i fauny,
  • ze zmniejszeniem emisji ścieków do środowiska - zmniejszeniem ilości ścieków odprowadzanych do zbiorników bezodpływowych. Realizacja projektu podniesienie efektywność odbioru produkowanych zanieczyszczeń, co doprowadzi do zmniejszenia ilości ścieków wprowadzanych w sposób niekontrolowany do środowiska, a tym samym wpłynie korzystnie na jego jakość. Dzięki temu możliwe będzie zachowanie bioróżnorodności przedmiotowego obszaru,
  • ze zwiększeniem stopnia uregulowania gospodarki ściekowej Gminy Lipsko – rozwojem infrastruktury ściekowej.

 

Plakat jpg

radiolipskoelektronicznaskrzynkapodawctpzljpgpolicjapksmbbstarostwoparafiastrazpowiatowaMOPSkrus mikroodpadywku1szbuk

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2024 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.