Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Spacer po Lipsku

Portal mapowy

System Informacji Przestrzennej Lipsko

SIP LIPSKO

SIP - informacje

Zarządzanie kryzysowe

GminnZespZarzaKryzys2

Czyste Powietrze

cp logo

PZP

PZP

CEEB

 

ceeb zone logo

Inwestycje 2014-2021

Kolejne inwestycje w infrastrukturę sportową

Zmodernizowano plac zabaw w miejscowości Lipa Miklas

Dzięki wsparciu ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2014- 2020, dostępnych dzięki członkostwu Miasta i Gminy Lipsko w Lokalnej Grupie Działania "Krzemienny Krąg" udało się pozyskać środki finansowe niezbędne do przebudowy placu zabaw w miejscowości Lipa Miklas. Zakres rzeczowym zadania polegał na demontażu istniejących /zniszczonych/ urządzeń zabawowych, montaż nowych urządzeń wraz z wykonaniem stref bezpiecznych z piasku, montaż ławek, stojaków na rowery oraz wykonanie nowego ogrodzenia od strony drogi gminnej a także nasadzenia drzew nasadzenia drzew.

Wartość dofinansowania ze środków PROW - 100 000 zł.

Operacja pn. Modernizacja placu zabaw w miejscowości Lipa Miklas gmina Lipsko” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

aaalippp

LIPALOGO

Kolejne inwestycje w sołectwach

Trwają remonty i doposażanie świetlic wiejskich na terenie gminy Lipsko.

Z środków funduszu sołeckiego sołectwa Józefów za kwotę prawie 10 000,00 zł siłami własnymi pracowników Urzędu Miasta i Gminy Lipsko wyremontowano salę główną w świetlicy wiejskiej w Józefowie.

Mamy nadzieję, że budynek będzie dobrze służył lokalnej społeczności.

W najbliższych miesiącach dzięki dofinansowaniu z budżetu samorządu województwa mazowieckiego w ramach programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracji 2023, siłami pracowników Urzędu Miasta i Gminy Lipsko wyremontowana zostanie sala w świetlicy wiejskiej w Katarzynowie.

efow

efoww

 

Przebudowano kolejne drogi gminne

Dobra informacja dla mieszkańców. Przebudowano kolejne drogi gminne:

- Lipsko – Gruszczyn – na długości 1382 m. za kwotę 1 333 992,51 zł.

- Lipa Miklas – Jelonek – Szymanów – na długości 750 m. za kwotę 715 802,05 zł.

Całkowity koszt wszystkich robót polegających m.in. na położeniu nawierzchni asfaltowej i wykonaniu poboczy wyniósł 2 049 794, 56 zł. Wykonawcą była firma STRABAG Sp. z o.o., Parzniewska 10, 05-800 Pruszków.

Dużym wsparciem w budowie przedmiotowych dróg była dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości prawie 1 300 000,00 zł. Pozostała kwota została pokryta środkami własnymi Miasta i Gminy Lipsko.

Mamy nadzieję, że nowe odcinki usprawnią ruch drogowy w tej części gminy polepszając komfort życia mieszkańców.

Gruszczyn1LipaMiklas1

 

Rewitalizacja centrum rekreacyjnego Lipska wraz z modernizacją zbiornika retencyjnego

Trwa realizacja inwestycji pn. „Rewitalizacja centrum rekreacyjnego Lipska wraz z modernizacją zbiornika retencyjnego”.

Aktualnie prace dotyczą przede wszystkim oczyszczenia zalewu, poprawy jego umocnień i remontu jazu piętrzącego.

W ramach zadania planowane jest także wykonanie ciągów pieszo rowerowych po północnej stronie zbiornika oraz inne niezbędne elementy mające na celu poprawę funkcji rekreacyjnych tego miejsca.

Umowa na realizację zadania została podpisana w dniu 11.10.2022 r. przez Burmistrza Miasta i Gminy Lipsko Jacka Wielorańskiego oraz wykonawców wybranych w drodze przetargu tj. Obsługa i Realizacja Inwestycji „Celis” Janusz Kowalczyk, Niekłań Wielki, ul. Partyzantów 75, 26-220 Stąporków oraz „TRAKT  S.A. Szczukowskie Górki 1, 26-065 Piekoszów.

Łączna wartość zawartych umów to 2.957.113,34 zł. Wartość uzyskanego wsparcia z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – „Polski Ład” to 2.661.402,01 zł.

Szacunkowy termin zakończenia inwestycji to około 13 mc od dnia podpisania umowy.

 
zaaaallll
zzzzaaaaalllll

Rozbudowa i modernizacja placów zabaw na terenie miasta Lipska

Zakończono rozbudowę i modernizację placów zabaw na terenie miasta Lipska.

Łączny koszt prac: 255 166,51 zł.

zabawparpar

W ramach zadania wykonano:

1. Modernizację istniejącego placu zabaw przy ul. Słonecznej w Lipsku: zdemontowano stare urządzenia i zamontowano zestaw gimnastyczny, zestaw zabawowy, huśtawki, ławki, kosz, regulamin. Wykonano także nową nawierzchnię piaskowo-trawiastą, nowe oświetlenie z oprawami solarnymi i nowe ogrodzenie panelowe z furtką.

2. Modernizację istniejącego placu zabaw przy ul. Czachowskiego: zdemontowano stare urządzenia (z wyjątkiem istniejącego linarium) i zamontowano nowe huśtawki, zestaw gimnastyczny i zestaw zabawowy. Uzupełniono i wyrównano nawierzchnię piaskową.

3. Rozbudowę placu zabaw przy ul. Partyzantów w Lipsku, która objęła zamontowanie wielofunkcyjnego zestawu rekreacyjnego z nawierzchnią bezpieczną.

Na podstawie wykonanej w 2023 r. dokumentacji technicznej planuje się także ogłosić przetarg celem wyboru wykonawcy doposażenia i budowy placów zabaw za łączną kwotę prawie 200 tys. zł w sołectwach Lipa Miklas, Długowola Pierwsza, Gołębiów, Gruszczyn, Ratyniec, Leszczyny, Śląsko, Szymanów i Walentynów (w msc. Daniszów). W planach jest także rozbudowa placu zabaw przy modernizowanym zalewie w Lipsku i budowa placu zabaw w msc. Katarzynów.

Zakończono prace związane z poprawą bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obszarze ronda przy ul. Spacerowej i Armii Krajowej.

Zakończono realizację inwestycji poprawiających bezpieczeństwo ruchu pieszych w obszarze ronda przy ul. Armii Krajowej i Spacerowej. Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Lipsku na ul. Armii Krajowej i Spacerowej na drodze gminnej nr 190340W, drodze krajowej nr 79 i drodze powiatowej”, realizacja zadania była współfinansowana z Państwowych Funduszy Celowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość zadania: 196 787,70zł,wartość dofinansowania: 157 430,16 złZadanie polegało na budowie nowych linii oświetlenia ulicznego mających za zadanie doświetlenie przejść dla pieszych, rond oraz obszarów oddziaływania w celu poprawy bezpieczeństwa dla użytkowników ruchu drogowego.

rondooo

Zakończono prace związane z poprawą bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obszarze ronda przy ul. Powstańców Listopadowych, Turystycznej i Spacerowej.

Zakończono realizację inwestycji poprawiających bezpieczeństwo ruchu pieszych w obszarze ronda przy ul. Powstańców Listopadowych, Turystycznej i Spacerowej. Zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Lipsku na ul. Powstańców Listopadowych, Turystycznej i Spacerowej na drodze gminnej nr 190363W, drodze wojewódzkiej nr 747 i drodze krajowej nr 79”, realizacja zadania była współfinansowana z Państwowych Funduszy Celowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość zadania: 190 712,69zł, wartość dofinansowania: 152 570,15 zł. Zadanie polegało na budowie nowych linii oświetlenia ulicznego mających za zadanie doświetlenie przejść dla pieszych, rond oraz obszarów oddziaływania w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. 

rondoooo

Trwa budowa nowych obiektów sportowych w gminie Lipsko

Trwają prace budowlane przy szkołach podstawowych w Woli Soleckiej Pierwszej i Długowoli, gdzie powstaną nowoczesne boiska wielofunkcyjne. Zadania są wykonywane w ramach większego projektu pn. Budowa i modernizacja wielofunkcyjnej infrastruktury sportowej w Mieście i Gminie Lipsko.

Rozpoczęły się również prace na stadionie miejskim w Lipsku gdzie powstaje budynek szatniowo magazynowy oraz oświetlenie głównej płyty boiska.

Wartość robót budowlanych to 3 357 415,00 zł, wartość pozyskanego na ten cel dofinansowania ze środków rządowego Programu „Polski Ład” to 1 999 800,00 zł, wkład własny Miasta i Gminy Lipsko to 1 357 615,00 zł. Zakończenie realizacji wszystkich zadań planowane jest w bieżącym roku.

wolwol

stadstad

Uroczyste rozpoczęcie robót przy przebudowie DW 747 w Lipie Miklas

W dniu 27 kwietnia 2023 r. w Lipie Miklas odbyło się uroczyste rozpoczęcie prac budowlanych na odcinku Drogi Wojewódzkiej w miejscowości Lipa Miklas. Realizacja inwestycji będzie możliwa dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości blisko 12 mln zł. Zakres rzeczowy inwestycji obejmie wymianę nawierzchni jezdni wraz z jej wzmocnieniem, powstaną chodniki i kanalizacja deszczowa. Wzdłuż chodników będzie zamontowane nowe energooszczędne oświetlenie uliczne. Powstanie też zatoka autobusowa. Remont przejdą też zjazdy indywidualne i publiczne z drogi wojewódzkiej. Prace mają potrwać 12 miesięcy, a ich zakończenie zaplanowano na marzec 2024 r. W uroczystym otwarciu budowy uczestniczyli Rafał Rajkowski Wicemarszałek Województwa MazowieckiegoGrzegorz Obłękowski Dyrektor Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Dyrekcja Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oddział Radom Pan Tomasz Lewandowski oraz Zbigniew Ostrowski, Pani Agnieszka Prokopczyk – dyrektor ds. finansowych Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Jacek Wielorański Burmistrz Miasta i Gminy Lipsko, Cezary Krukowski Radny Rady Miejskiej w Lipsku, Pani Małgorzata Jedryszek – dyrektor finansowy firmy STRABAG głównego wykonawcy inwestycji oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy, dla których zrealizowana inwestycja ułatwi codzienne funkcjonowanie. 

mikamika

NOWY WÓZ STRAŻACKI ZA PONAD MILION ZŁOTYCH DLA OSP W KRĘPIE KOSCILENEJ

W dniu 20.03.2023 r. druhowie z OSP Krępa Kościelna podczas uroczystej zbiórki w KM PSP w Radomiu jako jedni z pierwszych w Polsce odebrali promesę na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Przekazane promesy zapewniają jednostkom otrzymanie dofinansowania ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w imieniu których udział w dzisiejszym wydarzeniu wzięła Pani minister Anna Moskwa, gen. brygadier Andrzej Bartkowiak Komendant Komendy Głównej PSP oraz parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości Ziemi Radomskiej.

Samochód kosztujący około 1 100 000 zł. będzie dofinansowany w następujących proporcjach: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 375 000,00 zł. Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy 275 000,00 zł. Budżet Miasta i Gminy Lipsko 300 000,00 zł., Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 150 000,00 zł.

Realizacja zadania zwiększy zdolność bojową jednostki OSP w Krępie Kościelnej i poprawi bezpieczeństwo mieszkańców Miasta i Gminy Lipsko.

1

radiolipskoelektronicznaskrzynkapodawctpzljpgpolicjapksmbbstarostwoparafiastrazpowiatowaMOPSkrus mikroodpadywku1szbuk

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2023 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.