Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Spacer po Lipsku

Portal mapowy

System Informacji Przestrzennej Lipsko

SIP LIPSKO

SIP - informacje

Zarządzanie kryzysowe

GminnZespZarzaKryzys2

Czyste Powietrze

cp logo

PZP

PZP

CEEB

 

ceeb zone logo

Odpady komunalne. Nowe, obowiązujące od 1 stycznia 2020r, stawki opałat, termin składania nowych deklaracji

Szanowni Mieszkańcy,

W dniu 6 września 2019r. weszła w życie obszerna zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach czyli aktu prawnego regulującego m. in. główne zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie.

Można powiedzieć, że ustawa wprowadziła ponownie „rewolucję” w dotychczas obowiązujących zasadach. Od października 2019r. wszyscy właściciele nieruchomości mają obowiązek zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Lipsko. Oznacza to, że właściciel nieruchomości nie ma już możliwości oznaczenia w deklaracji, że odpady zbierane są na nieruchomości w sposób nieselektywny. W sytuacji, gdy właściciel nie wypełni niniejszego obowiązku naliczona zostanie podwyższona opłata w wysokości ustalonej przez Radę Miejską w Lipsku tj. 48 zł miesięcznie od osoby.

Zmienia się też termin składania nowych deklaracji - w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. W związku z tym właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, za wyjątkiem śmierci mieszkańca. Jeżeli zmniejszenie spowodowane jest śmiercią mieszkańca, przyjęcie deklaracji możliwe jest w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

W nowej deklaracji zawarta została także informacja o posiadaniu na terenie nieruchomości kompostownika. Oznacza to, że jest możliwe zastosowanie częściowego zwolnienia
w opłacie, dla mieszkańców domów jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady. Kwota zwolnienia w naszej Gminie wynosi  2,00 zł na mieszkańca miesięcznie. Zachęcamy więc do zagospodarowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach, co wpłynie na obniżenie ponoszonych opłat, a także pozwoli zmniejszyć strumień odpadów komunalnych.

Wszystkie te zmiany zostały uwzględnione w nowych wzorach deklaracji, które będą obowiązywać od nowego 2020 roku.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwalone w styczniu 2019r. nie zapewnią pokrycia w 2020r. wydatków związanych z funkcjonowaniem powyższego systemu. Zgodnie z przepisami gmina nie może dopłacać do gospodarki odpadami, co oznacza że powinien się on samofinansować.

By zrównoważyć wydatki i dochody z tym związane, w dniu 25 listopada 2019r. Rada Miejska w Lipsku uchwaliła nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2020r.

Nowe, obowiązujące od 1 stycznia 2020r. stawki opłat wynosić będą:

  • 14,00zł miesięcznie od mieszkańca (stawka podstawowa),

  • 12,00zł miesięcznie od mieszkańca (stawka dla właścicieli nieruchomości domów jednorodzinnych), którzy zaznaczą w deklaracji, że kompostują bioodpady.

Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2020r., pozostają bez zmian, tj:

  • za I kwartał do dnia 15 marca danego roku;

  • za II kwartał do dnia 15 maja danego roku;

  • za III kwartał do dnia 15 września danego roku;

  • za IV kwartał do dnia 15 listopada danego roku.

Opłatę można uiszczać w kasie Urzędu, u inkasenta lub przelewem.

UWAGA: w związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z powyższym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze 82 9135 0008 0000 0417 2000 0760.

Wpłaty pozostałych należności (podatek, opłata skarbowa, i inne) należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy.

W związku z nowymi stawkami właściciel nieruchomości nie ma obowiązku składania nowych deklaracji, chyba że będzie chciał skorzystać z częściowego zwolnienia w opłacie
z tytułu posiadania na nieruchomości kompostownika (powyższe dotyczy wyłącznie nieruchomości jednorodzinnych).

Od 1 stycznia 2020 roku, mając na względzie rosnące w tym zakresie zapotrzebowanie, wprowadzona została do odbioru bezpośrednio spod nieruchomości dodatkowa frakcja odpadów tj. popiół lub żużel z palenisk domowych. Odpady te będzie można przygotować do odbioru trzykrotnie w sezonie grzewczym, wg otrzymanego harmonogramu odbioru odpadów. Popiół lub żużel można też przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego przy ul. Soleckiej 88. Zaopatrzenie się w worki lub pojemniki na popiół, podobnie jak w przypadku odpadów zmieszanych, będzie należało do właścicieli nieruchomości. W związku z tym, kontenery na popiół lub żużel rozstawione na terenie miasta Lipsko zostaną usunięte z początkiem nowego 2020 roku.

Jednocześnie informujemy, że od 1 stycznia 2020r. usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych będzie świadczyć Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Lipsku przy ul. Soleckiej 88.

 Załączniki:

  1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe (nowy wzór).
  2. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych. Styczeń - czerwiec 2020.
  3. UCHWAŁY: Uchwała Nr XVII/89/2019, Uchwała Nr XVII/90/2019, Uchwała Nr XVII/91/2019, Uchwała Nr XVII/96/2019

 

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2023 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.