Odpady komunalne. Nowe, obowiązujące od 1 stycznia 2020r, stawki opałat, termin składania nowych deklaracji

Szanowni Mieszkańcy,

W dniu 6 września 2019r. weszła w życie obszerna zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach czyli aktu prawnego regulującego m. in. główne zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie.

Można powiedzieć, że ustawa wprowadziła ponownie „rewolucję” w dotychczas obowiązujących zasadach. Od października 2019r. wszyscy właściciele nieruchomości mają obowiązek zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Lipsko. Oznacza to, że właściciel nieruchomości nie ma już możliwości oznaczenia w deklaracji, że odpady zbierane są na nieruchomości w sposób nieselektywny. W sytuacji, gdy właściciel nie wypełni niniejszego obowiązku naliczona zostanie podwyższona opłata w wysokości ustalonej przez Radę Miejską w Lipsku tj. 48 zł miesięcznie od osoby.

Zmienia się też termin składania nowych deklaracji - w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. W związku z tym właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, za wyjątkiem śmierci mieszkańca. Jeżeli zmniejszenie spowodowane jest śmiercią mieszkańca, przyjęcie deklaracji możliwe jest w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

W nowej deklaracji zawarta została także informacja o posiadaniu na terenie nieruchomości kompostownika. Oznacza to, że jest możliwe zastosowanie częściowego zwolnienia
w opłacie, dla mieszkańców domów jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady. Kwota zwolnienia w naszej Gminie wynosi  2,00 zł na mieszkańca miesięcznie. Zachęcamy więc do zagospodarowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach, co wpłynie na obniżenie ponoszonych opłat, a także pozwoli zmniejszyć strumień odpadów komunalnych.

Wszystkie te zmiany zostały uwzględnione w nowych wzorach deklaracji, które będą obowiązywać od nowego 2020 roku.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwalone w styczniu 2019r. nie zapewnią pokrycia w 2020r. wydatków związanych z funkcjonowaniem powyższego systemu. Zgodnie z przepisami gmina nie może dopłacać do gospodarki odpadami, co oznacza że powinien się on samofinansować.

By zrównoważyć wydatki i dochody z tym związane, w dniu 25 listopada 2019r. Rada Miejska w Lipsku uchwaliła nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2020r.

Nowe, obowiązujące od 1 stycznia 2020r. stawki opłat wynosić będą:

  • 14,00zł miesięcznie od mieszkańca (stawka podstawowa),

  • 12,00zł miesięcznie od mieszkańca (stawka dla właścicieli nieruchomości domów jednorodzinnych), którzy zaznaczą w deklaracji, że kompostują bioodpady.

Terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2020r., pozostają bez zmian, tj:

  • za I kwartał do dnia 15 marca danego roku;

  • za II kwartał do dnia 15 maja danego roku;

  • za III kwartał do dnia 15 września danego roku;

  • za IV kwartał do dnia 15 listopada danego roku.

Opłatę można uiszczać w kasie Urzędu, u inkasenta lub przelewem.

UWAGA: w związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące
z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z powyższym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze 82 9135 0008 0000 0417 2000 0760.

Wpłaty pozostałych należności (podatek, opłata skarbowa, i inne) należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy.

W związku z nowymi stawkami właściciel nieruchomości nie ma obowiązku składania nowych deklaracji, chyba że będzie chciał skorzystać z częściowego zwolnienia w opłacie
z tytułu posiadania na nieruchomości kompostownika (powyższe dotyczy wyłącznie nieruchomości jednorodzinnych).

Od 1 stycznia 2020 roku, mając na względzie rosnące w tym zakresie zapotrzebowanie, wprowadzona została do odbioru bezpośrednio spod nieruchomości dodatkowa frakcja odpadów tj. popiół lub żużel z palenisk domowych. Odpady te będzie można przygotować do odbioru trzykrotnie w sezonie grzewczym, wg otrzymanego harmonogramu odbioru odpadów. Popiół lub żużel można też przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego przy ul. Soleckiej 88. Zaopatrzenie się w worki lub pojemniki na popiół, podobnie jak w przypadku odpadów zmieszanych, będzie należało do właścicieli nieruchomości. W związku z tym, kontenery na popiół lub żużel rozstawione na terenie miasta Lipsko zostaną usunięte z początkiem nowego 2020 roku.

Jednocześnie informujemy, że od 1 stycznia 2020r. usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych będzie świadczyć Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Lipsku przy ul. Soleckiej 88.

 Załączniki:

  1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe (nowy wzór).
  2. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych. Styczeń - czerwiec 2020.
  3. UCHWAŁY: Uchwała Nr XVII/89/2019, Uchwała Nr XVII/90/2019, Uchwała Nr XVII/91/2019, Uchwała Nr XVII/96/2019