Deklaracja dostępności cyfrowej

WSTĘP

Urząd Miasta i Gminy w Lipsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Lipsko.

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: 2010-02-08. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-24.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

W Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko dla strony lipsko.eu przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że:

STRONA INTERNETOWA lipsko.eu SPEŁNIA WYMAGANIA W 94.69 %.

use alt on img elements,
• provide descriptive headings,
• submit forms without submit buttons,
• use HTML form controls and links,
• accessible name for image links,
• zamieszczone na stronie publikacje w formie plików pdf, doc, docx, mogą nie być dostępne cyfrowo w całości,
• część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
• filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
• na stronie opublikowano materiały powierzone przez podmioty zewnętrzne

Wyeliminowanie powyższych wad w dostępności nastąpi najszybciej jak tylko będzie to możliwe.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

- podkreślanie linków, podświetlanie linków
- pomniejszanie tekstu / powiększanie tekstu,
- ustawienie różnego rodzaju kontrastu / koloru tła.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami kontaktowymi są: Marcin Wojciechowski – , Przemysław Tomasik – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48 37 84 140. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Urząd Miasta i Gminy Lipsko mieści się: 27-300 Lipsko, ul. 1 Maja 2. Wejście do budynku z poziomu gruntu od strony północnej. W budynku znajdują się wszystkie wydziały i referaty jednostki. Swoje biura posiadają tu też osoby na stanowiskach samodzielnych. Budynek wyposażony jest w schody. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku po przywołaniu danego pracownika telefonicznie lub przez pracownika Biura Obsługi Interesanta. Przed wejściem do budynku, umieszczony jest dzwonek do przywołania obsługi. W pobliżu obiektu znajdują się miejsca parkowania dla osób niepełnosprawnych. Urząd Miasta i Gminy Lipsko nie zapewnia możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Do pobrania: Deklaracja dostępności cyfrowej (.pdf)