Harmonogram odbioru odpadów z terenu miasta i gminy Lipsko w miesiącach styczeń - czerwiec 2021r.

UWAGA! PROSIMY O WYSTAWIANIE ODPADÓW W DNIU ODBIORU DO GODZ. 06 RANO

HarmonogramMiastoStyczenCzerwiec2021

OdpadyJakSegregowac2021

Informacja o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2021r. oraz harmonogram odbioru odpadów styczeń – czerwiec 2021r.:

 Urząd Miasta i Gminy Lipsko informuje, że na podstawie Uchwały Nr XXX/167/2020 z dnia 11 grudnia 202r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym od dnia 1 stycznia 2021 r. obowiązywać będą nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jako metodę ustalenia opłaty na terenie Miasta i Gminy Lipsko, przyjęto iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wynosić będzie odpowiednio:

18,00 zł - miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny. W przypadku posiadania zgłoszonego przez właściciela nieruchomości w deklaracji kompostownika stawka ta jest obniżona o 2 zł od każdej zamieszkującej osoby.

54,00 zł - miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Jednocześnie informujemy, że  właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi , którzy nie zgłosili do tej pory faktu posiadania kompostownika mogą zgłaszać się do Urzędu Miasta i Gminy Lipsko celem złożenia nowej deklaracji i skorzystać ze zniżki w wysokości 2 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość z tytułu posiadania kompostownika. W przypadku skorzystania ze zwolnienia właściciel nieruchomości nie może oddawać bioodpadów stanowiących odpady komunalne (tj. worków brązowych) przy odbiorze odpadów spod nieruchomości oraz do PSZOK-u (Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów mieszczącego przy ul. Soleckiej 88 w Lipsku).

Zmiana stawki opłaty nie wiąże się z koniecznością składania nowej deklaracji przez właścicieli nieruchomości, ponieważ właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwalenie nowej stawki opłaty za odpady nie zmienia terminu i sposobu płatności tj. w kasie Urzędu Miasta i Gminy Lipsko, u inkasenta lub na konto bankowe nr:

82 9135 0008 0000 0417 2000 0760

w terminach:

I kwartał - do 15 marca za miesiące: styczeń, luty, marzec

II kwartał - do 15 maja za miesiące: kwiecień, maj, czerwiec

III kwartał - do 15 września za miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień

IV kwartał - do 15 listopada: październik, listopad, grudzień

Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podyktowana jest koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach koszty funkcjonowania przedmiotowego systemu winny być pokrywane z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.