Partycypacja w planowaniu przestrzennym - spotkanie RADAR

RadarI

W dniu 31 marca 2017 roku w godzinach 12:00-14:00 w lokalu „Pod Pretekstem – Mars” przy ul. Zwoleńskiej 4 w Lipsku odbyło się pierwsze Spotkanie warsztatowe z cyklu „RADAR” w ramach projektu „Partycypacja w Planowaniu Przestrzennym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Zaproponowana metoda prowadzenia konsultacji społecznych typu RADAR to metoda warsztatowa, która angażuje reprezentatywną grupę przedstawicieli lokalnej społecznościw rozwiązywanie problemów społecznych. Stanowi przykład partycypacji w zarządzaniu wpływając na uspołecznienie procesu zasięgania opinii mieszkańców, słuchaniu ich sugestii oraz uwzględnianiu ich propozycji przy podejmowaniu decyzji w sprawach lokalnych. Obrazowo można przedstawić, iż metoda RADAR prze­biega w czterech etapach:

1. Odkrycie i zgłoszenie problemów
2. Ustalenie priorytetów
3. Dokonanie demokratycznych wyborów
4. Propozycje rozwiązań (propozycje działań – harmonogram)

Celem spotkania było zasięgnię­cie opi­nii i suge­stii miesz­kań­ców, przedsiębiorców oraz właścicieli terenów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w rozpoczętym procesie planistycznym mającym na celu wypracowanie koniecznych zmian w uchwalonej na terenie miasta dokumentacji planistycznej. W spotkaniu uczestniczyły Władze Miasta i Gminy Lipsko, Radni, pracownicy urzędu zajmujący się kwestiami planowania przestrzennego, specjaliści z zakresu planowania przestrzennego oraz mieszkańcy z terenu Miasta i Gminy Lipsko.

Załaczniki: 


Informacji udziela koordynator projektu: Ilona Chlebna, pok. 20A, tel. 48 3784133


 img 0422 img 0434 img 0442 img 0448

img 0450 img 0451 img 0452 img 0456

img 0424 img 0437 img 0446 img 0469

projektwspolfin