Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Obowiązek złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży do dnia 31 stycznia 2021

Na podstawie art. 11¹ ust.4 i ust. 9 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (DzU. z 2019r, poz. 2277 i 1818) przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto, poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży do dnia 31 stycznia 2021 r.


W przypadku nie złożenia oświadczenia lub nie dokonania opłaty w terminie, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia lub dokonania opłaty, jeżeli przedsiebiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania w/w czynności nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty za alkohol.

Przedsiebiorca o ponowne wydanie zezwolenia może wystąpić z wnioskiem nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia- art. 18 ust. 12 pkt 5a i 5 b oraz ust. 12a, 12b i 13 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Do pobrania: oświadczenie o wartości sprzedaży brutto, poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży do dnia 31 stycznia 2021 

24 grudnia 2020r (czwartek, Wigilia) Urząd Miasta i Gminy Lipsko nie pracuje.

Szanowni Państwo, 

W dniu 24 grudnia 2020r (czwartek, Wigilia) Urząd Miasta i Gminy Lipsko nie pracuje.

Zaszczep pupila - to tylko chwila

szczepieniepupila

Publiczna dyskusja – Studium uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lipsko

W związku z rygorami sanitarnymi określonymi przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878 ze zm.) dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lipsko rozwiązaniami odbędzie się w formie on-line w dniu 26 listopada 2020 r. i rozpocznie się o godz. 1400.

W szczególnych przypadkach związanych z brakiem możliwości uczestniczenia w dyskusji publicznej w formie online lub konsultacji telefonicznych w godzinach od 14:00 do 16:00 zainteresowani pod ścisłym reżimem sanitarnym będą mogli uczestniczyć w dyskusji publicznej będąc obecni na Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Lipsko gdzie będzie udostępniona forma papierowa projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta i Gminy Lipsko. Wyrażający chęć wzięcia udziału w dyskusji publicznej na sali konferencyjnej proszeni są o zgłoszenie się do biura podawczego uruchomionego na parterze tuż przy głównym wejściu do urzędu.

Każdy z uczestników dyskusji będzie mógł wyposażyć się w środki ochrony osobistej w biurze podawczym Urzędu Miasta i Gminy Lipsko.

przypominamy jednocześnie, że:

Na podstawie art. 11 pkt. 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami) oraz w związku z uchwałą Nr VII/50/2019 z dnia 28 lutego 2019 r., zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lipsko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. W dniach od 10 listopada do 1 grudnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lipsko, ul. 1 Maja 2 w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej https://lipsko2.bip.gmina.pl/ można szczegółowo zapoznać się z zakresem zmiany studium.

Zgodnie z art. 11 ust. 8 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie na adres: Urząd Miasta i Gminy Lipsko, ul. 1 Maja 2,27-300 Lipsko lub w Urzędzie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 2020 r.

WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZACY PRACY URZĘDU MIASTA I GMINY LIPSKO

W trosce o bezpieczeństwo powszechne oraz działając w celu zapewnienia trwałości działania Urzędu i jego jednostek organizacyjnych, w obliczu rosnącego zagrożenia epidemiologicznego wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus), informuję, że od dnia 26.10.2020 r. zmianie ulega organizacja pracy Urzędu Miasta i Gminy Lipsko, która odbywać się będzie w sposób następujący:

Obsługa interesantów odbywać się będzie w wyznaczonym miejscu w holu budynku Urzędu Miasta i Gminy Lipsko. W miejscu tym może przebywać nie więcej niż 2 osoby. Prosimy o zachowanie dystansu społecznego. Informujemy, że istnieje możliwość załatwienia spraw urzędowych wykorzystują:

a)  elektroniczną skrzynkę podawczą ePuap skrzynka: /f89s7ly6ac/skrytka, lub

b) adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub

c) telefonicznie nr tel. 048 3780 048, lub

d)  faxem pod nr 048 3780 175 lub,

e) pozostawiając korespondencję w skrzynce podawczej zlokalizowanej przed wejściem do budynku Urzędu Miasta i Gminy Lipsko.

Prosimy śledzić stronę internetową www.lipsko.eu w sprawie komunikatów organizacyjnych dotyczących przyszłej pracy Urzędu.

Dane kontaktowe:

Urząd Miasta i Gminy Lipsko:

tel.: 048 3780 048, fax: 048 3780 175

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skrytka e-puap: /f89s7ly6ac/skrytka

Kasa Urzędu w zakresie obsługi wpłat gotówkowych czynna od pn-pt od 7:30 do 11:00, po tej godzinie będą przyjmowane tylko płatności kartą płatniczą.

Rachunek bankowy na który można dokonywać indywidualnych wpłat:

Podatki i opłaty lokalne: 67 9135 0008 0000 0417 2000 0060

Opłaty za odpady komunalne: 82 9135 0008 0000 0417 2000 0760

https://obywatel.gov.pl/ (załatwianie spraw drogą elektroniczną – wymagany profil zaufany)

Urząd Stanu Cywilnego:

tel: 048 3784 145,

Akty zgonów, ewidencja ludności oraz dowody osobiste: 48 3784 146

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. 48 37 80 182; 48 37 80 125

Komunikat Dyrektora CBS w sprawie wywiadów bezpośrednich w PSR 2020

KomDyrektoraCBS

Deklaracja dostępności cyfrowej

WSTĘP

Urząd Miasta i Gminy w Lipsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Lipsko.

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: 2010-02-08. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-24.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

W Urzędzie Miasta i Gminy Lipsko dla strony lipsko.eu przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że:

STRONA INTERNETOWA lipsko.eu SPEŁNIA WYMAGANIA W 94.69 %.

use alt on img elements,
• provide descriptive headings,
• submit forms without submit buttons,
• use HTML form controls and links,
• accessible name for image links,
• zamieszczone na stronie publikacje w formie plików pdf, doc, docx, mogą nie być dostępne cyfrowo w całości,
• część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
• filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
• na stronie opublikowano materiały powierzone przez podmioty zewnętrzne

Wyeliminowanie powyższych wad w dostępności nastąpi najszybciej jak tylko będzie to możliwe.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

- podkreślanie linków, podświetlanie linków
- pomniejszanie tekstu / powiększanie tekstu,
- ustawienie różnego rodzaju kontrastu / koloru tła.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami kontaktowymi są: Marcin Wojciechowski – , Przemysław Tomasik – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48 37 84 140. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Urząd Miasta i Gminy Lipsko mieści się: 27-300 Lipsko, ul. 1 Maja 2. Wejście do budynku z poziomu gruntu od strony północnej. W budynku znajdują się wszystkie wydziały i referaty jednostki. Swoje biura posiadają tu też osoby na stanowiskach samodzielnych. Budynek wyposażony jest w schody. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku po przywołaniu danego pracownika telefonicznie lub przez pracownika Biura Obsługi Interesanta. Przed wejściem do budynku, umieszczony jest dzwonek do przywołania obsługi. W pobliżu obiektu znajdują się miejsca parkowania dla osób niepełnosprawnych. Urząd Miasta i Gminy Lipsko nie zapewnia możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Do pobrania: Deklaracja dostępności cyfrowej (.pdf)

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

Godziny pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego:

  • w godzinach pracy Urzędu: tel. 48 3784 139 lub 048 3780 048
  • poza godzinami pracy Urzędu: 606 641 553

Urząd Miasta i Gminy Lipsko pracuje w dni robocze w godzinach:

1. pn, śr, czw: od 7:30 do 15:30

2. wt: 7:30 do 16:00

3. pt, 7:30 do 15:00

 

Wyniki oceny wniosków LGD "Krzemienny Krąg"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach:

  1. Przedsięwzięcia „Wydarzenia propagujące zdrowy styl życia” w terminie od 16.06.2020 r. do 30.06.2020 r. (nabór nr 1/2020/G)
  2. Przedsięwzięcia „Powstanie nowych podmiotów gospodarczych" w terminie od 16.06.2020 r. do 30.06.2020 r. (nabór nr 1/2020)

Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się na www.krzemiennykrag.info

PSR 2020 - informacja o dyżurach GBS w Lipsku

Gminne Biuro Spisowe w Lipsku informuje, że na czas trwania Powszechnego Spisu Rolnego 2020 będzie prowadziło dyżury w celach informacyjnych i interwencyjnych.

Dyżury będą trwały od 01 września do 30 listopada 2020 r. w godzinach pracy Urzędu przez członków GBS w Lipsku:

  1. Marek Krupa – tel. 48 378 41 35
  2. Agnieszka Mordak – tel. 48 378 41 29
  3. Marcin Wojciechowski – tel. 48 378 41 40
  4. Beata Kuna – tel. 48 378 41 28
  5. Barbara Jach – tel. 48 378 41 36

Po godzinach pracy Urzędu dyżur telefoniczny pod numerem tel. 511 949 084

                                         

Gminny Komisarz Spisowy w Lipsku

/-/ Jacek Wielorański

Urząd Miasta i Gminy Lipsko 2001 - 2024 Projekt i wykonanie: Mikrobit Sp. z o.o.